โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 พ.ย. 55 ถึง 09 พ.ย. 55 การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา จะจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2555
ขึ้น  ระหว่างวันที่  6 พฤศจิกายน 2555 - 9 พฤศจิกายน 2555 (รวม 4 วัน)
โดยมี นักเรียนระดับชั้น ม.6 เป็นคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
01 พ.ย. 55 นัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา นัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2555  ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา  เวลา  09.00 น เป็นต้นไปจึงประกาสประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา