โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
       1.พัฒนาการบริหาร  จัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส ฉับไวและตรวจสอบได้
       2. จัดหาปรับปรุงและพัฒนาคน วัสดุครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน
       3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
       4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ นำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิาพ
       5. ระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาให้คุ้มค่าและให้เป็นประโยชน์มากขึ้น
       6. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
       7. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต