โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

58

55

113

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

68

69

137

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

59

72

131

 

รวม ม.ต้น

185

196

381

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

39

37

76

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

33

57

90

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

26

54

80

 

รวม ม.ปลาย

98

148

246

 

รวมทังหมด

283

344

627

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร

 

 

 

 

 

ประเภท

เพศ

 

ชาย

หญิง

รวม

 

ผู้อำนวยการ

1

 

1

 

รองผู้อำนวยการ

1

 

1

 

ครูประจำการ

8

14

22

 

พนักงานราชการ

2

4

6

 

ครูอัตราจ้าง

1

3

4

 

นักการภารโรง

2

 

2

 

แม่บ้าน

 

1

1

 

พนักงานขับรถ

1

 

1

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

1

1

 

 

 

รวม

39