โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

                                  1. ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
                                  2. ปฎิรูปการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                  3. ปรับโครงสร้างและระบบบริหารให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
                                  4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาแหล่งเรียนรูู้