โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
                 เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ตั้งขึ้นตามความเห็นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิซรอล บ้านเลขที่ 274 หมู่ 2 ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 105  ไร่ 3 งาน  35  ตารางวา เปิดทำการครั้งแรกปี พ.ศ. 2535 จำนวน  2 ห้องเรียน นักเรียน จำนวน  73  คน มีนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  เป็นผู้ดูแลสาขา  ต่อมาปี พ.ศ. 2540  ได้ประกาศเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 8  พฤษภาคม 2540 โดยมีนายสิทธิสมุทร  เพ็งชัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายคำปัน  จำปาเรืองเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน
                 ปัจจุบัน นายประมูล  แสวงผล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนายทัศพร  คำปลิว ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน