โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ 
 
แหล่งเรียนรู้ดี เคียงคู่วิถีชุมชน สร้างคนให้มีคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล


ปรัชญา

ปัญญาย  ปริสุชฺฌติ
คนย่อมบริสุทธิ์  ด้วยปัญญา