โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
       1. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
       2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
       4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
       5. พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
       6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน วัดและภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

 
เป้าประสงค์
 
       1. โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพ
       2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       3. นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
       4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
       5. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
       6. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน วัดและภาคีเครือข่าย ในการสนับสนุน
การจัดการศึกษา