โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน / ครู
จำนวนนักเรียน        
  ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

 

ชาย

หญิง

รวม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

51

41

92

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

52

48

100

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

42

51

93

 

รวม ม.ต้น

145

140

285

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

28

40

68

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

22

34

56

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24

40

64

 

รวม ม.ปลาย

74

114

188

 

รวมทังหมด

219

254

473

 

 

 

 

 

จำนวนบุคลากร

 

 

 

 

 

ประเภท

เพศ

 

ชาย

หญิง

รวม

 

ผู้อำนวยการ

1

 

1

 

รองผู้อำนวยการ

-

-

 

ครูประจำการ

9

20

29

 

พนักงานราชการ

1

4

5

 

ครูอัตราจ้าง

-

1

1

 

นักการภารโรง

2

2

 

แม่บ้าน

-

1

 

พนักงานขับรถ

1

 -

1

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

1

 

 

 

รวม

41