โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 34778
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 34753
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 34757
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 34751
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 34754
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 34765
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 34754
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 34765
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 40479