โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 73
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 77
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 70
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 67
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 70
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 75
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 71
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 81
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 5603