โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 59
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 63
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 55
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 50
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 53
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 60
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 59
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 61
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 5576