โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202.29 KB 62
บันทึกขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 63
บันทึกข้อมความขออนุญาตลา 59
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล 53
บันทึกข้อเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม 57
ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 63
ทะเบียน E-mail และเบอร์โทรศัพท์ JPEG Image ขนาดไฟล์ 249.15 KB 60
บัญชีรายชื่อบุคลากรโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 67
ตัวอย่างแผนการสอน56 Word Document ขนาดไฟล์ 361.5 KB 5584