โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ดร.พลพัทธชัย งามแสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายคณาวุฒิ พรหมทา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นาย ประมูล แสวงผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริศักดิ์ บุญตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล วรรณจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญชา สุขดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2540