โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
รายงานประจำปีของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2558
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่