โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรินรัตน์ โอภาพ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจริยาภรณ์ สำเริง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจรินทร์ กุดเป่ง
ครู คศ.1