โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจิรฐา แก้วนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุลิตรา ทรงกรด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนัฐชัย ทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3