โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเกรียงไกร เหล่าหู้พงษ์พันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางจิรฐา แก้วนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0610979005
อีเมล์ : kru.jirattha@gmail.com

นางสาวสุลิตรา ทรงกรด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0854693530
อีเมล์ : suritra3530@gmail.com

นายนัฐชัย ทองจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0837214384
อีเมล์ : nattachai289@gmail.com