โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปฐวี อินทนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิชัย ทองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายศิริพงษ์ แสงทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางปัญญาภรณ์ ปัดป้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสังข์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2