โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิริพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิชัย ทองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสมัชญา ชมคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางปัญญาภรณ์ ปัดป้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2