โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลำเพา ลาพันธ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิชัย ทองมาก
ครู คศ.3

นางสาววราพร สอนยศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายศิริพงษ์ แสงทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1