โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิริพงศ์ แสงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภา แก้วคำชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : rungnik@thaimail.com

นายวิชัย ทองมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0895815022
อีเมล์ : chiwisiwi @gmail.com

นางสมัชญา ชมคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0878775391
อีเมล์ : schaya.lex@gmail.com

นางปัญญาภรณ์ ปัดป้อง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0651232617
อีเมล์ : oui_lp19@hotmail.com

นางสาวธิดารัตน์ สิทธิสังข์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : thisarat.s@obec.moe.go.th