โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุขสม ด้วงชำนาญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณภา เสาเวียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางณิชนันท์ โสสว่าง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกาญจนาภรณ์ พลนำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางเบญจมาศ รังนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2