โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล  ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุขสม ด้วงชำนาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0803919645

นางณิชนันท์ โสสว่าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 098-1028473
อีเมล์ : nitchanan558@gmail.com

นางสาวกาญจนาภรณ์ พลนำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0883684889
อีเมล์ : kangsasarn1982@hotmail.com