โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญค้ำ กินรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกัมพล เส้นสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3