โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมัชชา วุฒิพลไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอำนวยพร ปราบเสียง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางเยาวดี งามแฉล้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2