โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกุลทิวา นนทพจน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสกุลรัตน์ นารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมัชญา ชมคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรีรัตน์ พันชาลี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3