โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์สุดา ทองใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวรัตนา รัตราช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายบุญสม ตั้งมั่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุพรรษา สมพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3