โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
274 หมู่2 บ้านภูมิซรอล   ตำบลเสาธงชัย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 045-650174
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจุฬีพรรณ คำจุมพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายบุญสม ตั้งมั่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุพรรษา สมพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจิราภรณ์ แสงกอง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวจันทร์สุดา ทองใส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1